66 kW

120 × 550W Trina Solar S 50kW Fronius Tauro ECO Inverter