99.5 kW

181 × 550W Trina Solar S 100kW Fronius Tauro ECO Inverter